معادله حسابداری چیست

معادله حسابداری چیست ، در معادله حسابداری با دو مقوله به نام دارایی ها و بدهی ها مواجه هستیم.