مدیریت تنخواه

مدیریت تنخواه ، تنخواه وجه نقدی است که برای انجام امور روزمره و پرداخت هزینه های جرئی شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد.

این وجه در اختیار یکی از پرسنل سازمان قرار داده می شود. این فرد مامور خرید شرکت یا موسسه می باشد که باید در قبال هر خرید و پرداختی اسناد آن را که شامل فاکتور و یا قبض می باشد به سازمان ارائه دهد.


اهداف تنخواه حسابداری


کاهش حجم عملیات حسابداری: هر چه میزان پرداخت های یک سازمان و یا شرکتی به سمت پرداخت های بانکی برود میزان سرعت در پرداخت ها کاهش خواهد یافت و عملیات حسابداری طولانی تر می شوند. اما با استفاده از تنخواه می توان این عملیات را کوتاهتر و ساده تر کرد.
کنترل وجه نقد: کنترل وجه نقد برای هزینه های جزیی سازمان امری مهم است که می توان با استفاده از تنخواه گردان آن را آسان نمود.
پرداخت آسان هزینه ها: برخی مواقع می توان هزینه های مهم و ضروری را از حساب تنخواه پرداخت کرد. با استفاده از تنخواه می توان هزینه های جزیی و جاری شرکت را پرداخت نمود.


انواع تنخواه گردان


تنخواه گردان ثابت: این نوع تنخواه گردان بر اساس نیازهای شرکت هر ماه با تایید مدیر مالی مبلغی برای آن در نظر گرفته می شود که در آخر دوره مسئول تنخواه گردان باید مانده آن را به حسابداری تحویل نماید. در این نوع تنخواه هیچ هزینه ای به غیر از هزینه های مشخص شده پرداخت نمی شود.
تنخواه گردان متغیر: در این روش سقف مبلغ معینی برای هزینه های شرکت و خرید در حساب تنخواه گردان توسط مدیران مالی مشخص می شود. در پایان نیز تنخواه گردان باید رسیدها و اسناد رسمی را با مبلغ باقیمانده تحویل حسابداری دهد.

 

نتیجه پایانی


در برخی از موسسات حساب تنخواه در پایان سال مالی بسته می شود اما در برخی موارد مانده حساب آن به دوره بعدی منتقل می شود.