مدیران مالی

مدیران مالی ، تمامی سازمان هایی که در کسب و کار خود موفق هستند از یک مدیر مالی داخلی بری اداره امور مالی سازمان خود استفاده کرده اند.

اما متاسفانه در کسب و کارهای کوچک از استخدام مسئول مالی به دلیل هزینه استخدام جلوگیری به عمل می آید. به همین دلیل این سازمان ها امور مالی خود را به موسسات حسابداری می سپارند.

 

ویژگی های مدیران مالی

 

مدیران مالی بر اساس مفاهیم  وظایفی که در داخل سازمان انجام می دهند به چهار دسته تقسیم بندی می شوند. این دسته بندی عبارت است از:

- کارشناس اعداد: این مدیران دارای مهارت و تجربه در چندین سمت مالی می باشند مانند صندوق داری، حسابرسی و و برنامه ریزی مالی. اینگونه مدیران از افراد استخدام داخلی به شمار می روند و درک و بالایی از نوع عملکرد داخلی سازمان خواهند داشت.

- استراتژیست: این گونه از مدیران عموما در بخش های مالی خارج از سازمان استخدام می شوند مانند مدیریت عمومی، کارشناس عملیاتی، بازاریابی و تخصیص منابع.

ارزیاب شاخص کلیدی عملکرد: این نوع مدیران به علت اینکه باید گزارشات هزینه و اطلاعات استاندارد سازی را فراهم کنند باید دیدگاههای غیر جانب دارانه داشته باشند به همین دلیل از خارج از سازمان  استخدام می شوند. تمرکز این مدیران در تعیین و پیشبرد اهداف سازمان می باشد.

نابغه رشد و توسعه: این نوع مدیران، در زمینه سرمای گذاری پر ریسک و سرمایه گذاری خصوصی دارای مهارت و تجربه بالایی می باشند.

این نوع دسته بندی به عبارتی بیان کننده ویژگی هایی است که یک مدیر مالی باید داشته باشد.

 

توانایی های مدیر مالی

 

- مهارت های ارتباطی: مدیران مالی برای ارتباط با مدیران اداره بیمه و مالیات و شرکت های حسابرسی باید از مهارت های ارتباطی برخوردار باشند.

- مهارت های تحلیل: مدیران مالی باید قدرت تجزیه و تحلیل امور مالی را داشته باشند.

مهارت های سازماندهی: مدیران مالی باید توانایی ارائه گزارشات ساختار یافته و کنترل کارکنان بخش مالی را داشته باشند.

- مهارت های ریاضی و فناوری: مدیر مالی باید تسلط کافی بر فناوری اطلاعات و نرم افزارهای حسابداری داشته باشند.

 

نتیجه پایانی

 

مدیران مالی نقش بسزایی در تصمیات تامین مالی سازمان و تجزیه و تحلیل برنامه های مالی شرکت داشته و قادرند بین ریسک و بازده تصمیمات مالی ارزنده ای بگیرند.