نقش حسابداری در مالیات 1

نقش حسابداری در مالیات ، امروزه درتمام کشورهای دنیا قوانین مالیاتی وجود دارد. بر طبق این قوانین، افراد و سازمان ها وظیفه دارند تا برای اینکه از امکانات و منابع مختلف کشور خود بهره مند شوند، هزینه ای پرداخت نمایند. این هزینه با نام مالیات شناخته می شود.

مالیات به دولت پرداخت می شود و افراد و شرکت ها بخشی از درآمد یا سود اقتصادی خود را به دولت می پردازند.


حسابداران در زمینه های مالی شرکت ها فعالیت می کنند. آنها وظیفه دارند تا هزینه های مالی و مالیاتی شرکت ها را بر اساس میزان درآمد آنها محاسبه کنند. یک حسابدار اطلاعات کافی را در زمینه امور مالیاتی دارد و می تواند به افراد و شرکت کمک کند تا به درستی امور مربوط به مالیات خود را اداره کنند و دچار مشکلی نشوند. حسابداران مالیاتی شرکت به کارفرمایان خود کمک می کنند تا تعهدات مالیاتی خود را به درستی انجام دهند.


برخی از افراد به صورت تخصصی در زمینه حسابداری مالیاتی فعالیت می کنند. این افراد قانون های مرتبط با مالیات را به خوبی می شناسند و در مورد آنها مطالعه می نمایند. این امر موجب می شود تا بتوانند به خوبی این قوانین را تجزیه و تحلیل کنند. در واقع می توان گفت که بررسی پرداخت های شرکت و تجزیه و تحلیل مسائل مالیاتی آن، وظیفه اصلی حسابداران مالیاتی می باشد.
بسیاری از شرکت ها به دنبال افرادی متخصص هستند تا بتوانند بازده مالیاتی شرکت را بهبود دهند. حسابداران مالیاتی قادرند تا با استفاده از استراتژی های موثر مالیاتی که با قانون مطابقت دارند، این هدف شرکت ها را اجرایی کنند.


هدف حسابداری مالیات :


می توان گفت که هدف حسابداری مالیات این است که بر وجوه نقدی که وارد شرکت می شود یا از آن خارج می گردد، نظارت کند. برای این منظور با افراد و سازمان های مختلف در ارتباط می باشد.

از اهداف اصلی حسابداری مالیات می توان به موارد زیر اشاره کرد :


- مهم ترین هدف حسابداران مالیاتی این است که از بروز جرائم مالیاتی سنگین در شرکت ها و سازمان ها جلوگیری کنند.
- حسابداران مالیاتی قصد دارند تا شرایطی را فراهم کند تا واحد اقتصادی مورد نظر از پرداخت مالیات معاف شود.
- او تلاش می کند تا با استفاده از استراتژی های خاص مالیاتی، تشویق های مالیاتی برای شرکت دریافت نماید.