نقش حسابداری در مالیات ، در خیلی از موقع ها به علت نبود شفافیت های پرداختی و دیر کردی که در مواقع پرداخت مالیات ها موجود است . 

همینطور عدم تعهد کافی در رابطه با ارائه اظهارنامه های مالیاتی ، اطلاعات و داده های مربوط با حسابداری در مالیات می تواند سبب سرعت بخشیدن در انجام کلیه ی مرحله های پرداخت و وصول مالیات شود .


در مواقعی که شرکت هایی که در زمینه پرداخت های مالیاتی خود برنامه ریزی خوبی را دارا نمی باشند ، دررسیدن زمان پرداخت مالیات و نداشتن جمع بندی درست از حساب ها و هزینه ها ، امکان دارد در راه پرداخت مالیات با مشکل روبرو شوند ، و حتی جریمه هم شوند . 
داشتن یک سیستم درست و کاربردی حسابداری که کلیه ی پرداخت و درآمد ها را در مدت زمان سال به صورت درست ثبت و دسته بندی شوند ، بسیار تاثیر گذار در ارائه شفاف اظهارنامه های مالیاتی به موقع را را دارا باشند و همینطور می شود از هزینه های غیر ضروری نیز جلوگیری شود .
یک حسابدار که در حوزهی امور مالیاتی مشغول می باشد ، وظیفه برآورد هزینه های مالی و مالیاتی را به میزان درآمد شرکت ها دارا است . از این در حوزه ی امور مالیاتی می تواند به افراد و شرکت ها کمک نماید تا به شکلی درست و اصولی امور مالیاتی خود را اداره کند و از پیش آمدن مشکلات احتمالی جلوگیری کند .
در کل دنیا ، حسابداران با دقت بر جزوه حسابداری و آموزش حسابداری حرفه ای و مجربشان ، نقش مهمی را در امور مالیاتی را اجرا می نماید و در کمک به مودیان مالیاتی و کارفرمایان به دلیل لزوم ها به تعهدات مالیاتی شان نقش بسزایی داشته اند و کمک های بسیاری را کرده اند .


نقش یک حسابدار به صورت کلی چیست؟


در تعریف و بیان حسابداری در مالیات می توان گفت که در حقیقت حسابداری هم یک علم است و هم این که آن یک هنر نیز می باشد . یک حسابدار درای وظیفه هایی از جمله ضبط و طبقه بندی داده ها به دلیل تولید اطلاعات مفید را دارا می باشد .
این اطلاعات مفید عبارت است از : موارد سود و ضرر شرکت ها و همینطور درآمد ها و کسری بودجه می باشد . دانش ، مهارت و تجربه یک حسابدار نقش مهمی را در رشد و پیشرفت ساختاری یک سازمان اجرا می کند .